Normativa Premi Fernando Vidal

La Societat Catalana de Dolor (SCD) amb el desig d’estimular els estudis sobre recerca i tractament del dolor, convoca el Premi “Fernando Vidal” al millor treball original, realitzat tant a l’àmbit hospitalari com d’atenció primària, dins del camp del dolor.

BASES:

 1. Pot optar a aquest Premi qualsevol treball clínic o experimental sobre recerca i/o diagnòstic i/o tractament del dolor.
 2. El treball ha de ser original i es valorarà el que hagi estat acceptat per publicació o que s’hagi publicat en una revista científica en els 2 anys previs a la convocatòria del Premi.
 3. Només es pot optar una vegada al Premi Vidal amb el mateix treball.
 4. Per optar al Premi cal enviar el treball de forma anònima i ordenat de la següent manera:
  • Treball amb títol però sense identificació dels autors i del centre.
  • A doble espai i lletra Arial 10.
  • S'enviarà amb format PDF a la secretaria de l'Acadèmia (jaumesole@academia.cat).
  • En el missatge ha de constar “Premi Fernando Vidal”, i en el text del missatge: títol del treball, autors i centre a on pertanyen.
  • L’extensió serà d’un mínim de 2000 paraules i un màxim de 4500 paraules.
  • El treball haurà de tenir els següents apartats: introducció, objectiu, disseny de l’estudi, material i mètodes, resultats, discussió i bibliografia.
  • Resum estructurat de 300 paraules.
  • Podrà estar escrit en català o castellà.
 5. L’enviament del treball s’ha de fer abans de 30 dies naturals del dia de l’adjudicació del Premi.
 6. El Premi es farà públic durant la Jornada de Residents i Adjunts Joves de la Societat catalana de Dolor.
 7. El Premi es lliurarà solemnement el dia del lliurament dels Premis de l’Acadèmia.
 8. L’autor es compromet a presentar el treball guanyador del Premi durant la Reunió “Abordatge del dolor per a Residents i Adjunts joves”, que tindrà lloc l'any següent. La data exacta es comunicarà al guanyador amb antelació.
 9. Els membres de la Junta Directiva de la SCD no poden optar al Premi com a primer autor.
 10. El Premi està dotat amb 2500 € (patrocinat per Laboratorios Menarini S.A.) i un Diploma Acreditatiu.
 11. Resolució:
  • El Jurat del Premi “Fernando Vidal” està format per 5 membres: President i Secretari de la SCD i tres membres designats per la Junta Directiva.
  • El Jurat valorarà els treballs anònims, i li comunicarà al Secretari de l’Acadèmia quin ha sigut el treball guanyador.
  • Els treballs presentats al Premi “Fernando Vidal” no podran optar a una altra convocatòria.
  • El Premi no es pot repartir. Ha de ser atorgat a un sol treball, si bé podrà ser declarat desert.
  • El treball premiat és lliure d’acumular altres premis un cop adjudicat el Premi "Fernando Vidal".
  • En aquells treballs on consti més d’un autor, el Premi s’atorgarà al primer signant.
  • La decisió del jurat serà inapel·lable.
 12. El premiat té dret de publicar el treball, on haurà de fer constar: “Premi Fernando Vidal” de la SCD i l'any de la convocatòria.
 13. Pel sol fet de presentar-s’hi, tots els sol·licitants accepten aquestes bases de la convocatòria.