Objectives

La Societat Catalana de Dolor es va crear en Assemblea General Ordinària el 21 de maig del 2003, instituint en la mateixa assemblea la primera junta directiva que va estar formada per:

Els seus estatuts van quedar inscrits en el "Registre d 'Associacions de la Generalitat de Catalunya" el dia 5 de juny del 2003.


La Societat Catalana de Dolor no té finalitat lucrativa i els seus objectius són:


Activitats científiques que desenvolupa:


La Societat Catalana de Dolor és una societat especialitzada en una disciplina científica (en el nostre cas el DOLOR), que desenvolupa les seves activitats dins el marc de "L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears" http://www.academia.cat L'Acadèmia, és una entitat fundada l'any 1872, amb personalitat jurídica oficialment reconeguda, que constitueix una tribuna i lloc de reunió de professionals de la salut de Catalunya, Balears, València i Andorra.

És una institució independent al servei del país i no vinculada a cap organisme oficial. El seu objectiu primordial és fomentar la formació continuada en l'estudi i manteniment de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en l'aspecte assistencial, com a docent i d'investigació. Està formada per 70 societats científiques (entre elles la Societat Catalana de Dolor) i 17 filials.

En total l 'Acadèmia té actualment 23.958 associats. És la corporació mèdica més important del nostre país, pel nombre de socis, de societats i associacions que la integren i pel volum d'activitats científiques que anualment desenvolupa.

Per totes aquestes característiques especials exposades, fruit de l'impuls de la societat civil, es pot considerar que l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, és una institució única al món.